Vidaus tvarkos taisyklės

Spausdinti
Kategorija: informacija

 

VAIRAVIMO MOKYKLOS

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Vairavimo mokyklos (toliau – mokyklos) vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis įmonės nuostatais, bei kitais įmonės dokumentais.

  2. Taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo bendrąsias nuostatas, mokinių teises ir pareigas.

 

 1. MOKYMO ORGANIZAVIMAS

  3. Mokinių priėmimas į mokyklą organizuojamas ir vykdomas vadovaujant įmonės savininkui ir mokymo vadovui.

  4. Vairavimo mokyklos tvarką reglamentuoja vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašas, reikalavimai vairavimo mokykloms aprašas, įmonės nuostatai ir kiti dokumentai.

  5. Teorijos užsiėmimai vyksta pagal vairavimo mokyklos mokymo vadovo patvirtintus teminius planus, sudarytą teorijos mokymo tvarkaraštį, kurie skelbiami teorijos dėstytojams ir mokiniams, praktikos užsiėmimai pranešami individualiai kiekvienam mokiniui, jiems paskirtų vairavimo mokytojų.

 

 1. MOKINIŲ TEISĖS

  6. Mokiniai turi šias teises:

  6.1. pasirinkti vairavimo mokytoją, dėstytoją (kai tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai);

  6.2. vertinti mokymo programos ir jos vykdymo kokybę;

  6.3. mokytis daugiau negu vieną kategoriją;

  6.4. nustatyta tvarka sustabdyti ir tęsti mokymą;

  6.5. laikyti egzaminus (įskaitas), atsiskaityti už darbus vėliau jei dėl pateisinamų priežasčių negalėjo atvykti laiku į egzaminus, įskaitas;

  6.6. turėti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas.

  6.7. gauti teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, nustatytų Automobilių vairuotojų kvalifikaciniais reikalavimais, kurių reikia paminėtos kategorijos kelių transporto priemonių vairavimo teisei įgyti.

  6.8. turint galutinius teigiamus mokymo kurso dalykų įvertinimus, gauti nustatytos formos kursų baigimo liudijimą.

  6.9. kreiptis į vairavimo mokyklos savininką, dėl savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimo.

 

 1. MOKINIŲ PAREIGOS

  7. Vairavimo mokyklos mokiniai privalo:

  7.1. vykdyti mokymo vadovo, direktoriaus, vairavimo instruktorių nurodymus, įsakymus.

  7.2. gerbti vairavimo mokyklos darbuotojus;

  7.3. nevėluoti į paskaitas ir praktinius užsiėmimus, paskaitų ir užsiėmimų metu elgtis kultūringai, būti dėmesingais, netrukdyti dėstytojui ir grupės mokiniams, neužsiiminėti pašaliniais darbais;

  7.4. saugoti ir tausoti mokyklos turtą, nešiukšlinti nei patalpose, nei teritorijoje;

  7.5. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti mokyklai dėl savo kaltės padarytą materialinę žalą.

  7.6. elgtis kultūringai, nepažeidinėti viešosios tvarkos;

  7.7. laikytis bendrųjų moralės ir etikos normų reikalavimų.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, suderinus su mokyklos savininku ir mokymo vadovu, pakabinamos vairavimo mokyklos patalpoje.

  _____________